Algemene Verkoopvoorwaarden Brand Masters

Artikel 1 – Definities

De begrippen welke in dit artikel met een hoofdletter worden aangeduid hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Afnemer                                            Iedere partij aan wie Brand Masters een aanbod/Offerte doet en/of met Brand Masters een overeenkomst sluit of een Order plaatst ter levering van Producten of Diensten.

Brand Masters                                 De besloten vennootschap Brand Masters B.V. gevestigd te Oosterhout aan het adres Innovatiepark 8 (4906 AA) en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 54094127, alsmede de daarmee verbonden vennootschappen die naar deze Voorwaarden verwijzen of zich hiervan bedienen.

Consument                                       Een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf, die voor persoonlijk gebruik het Product koopt of gebruikt.

Diensten                                            Werkzaamheden die onderdeel uitmaken van de Order.

Levering                                             De door Brand Masters te leveren Producten of Diensten conform de overeengekomen Specificaties op het door Brand Masters aangegeven moment.

Offerte                                               Een niet bindend aanbod van Brand Masters aan Afnemer om Producten of Diensten te leveren, al dan niet onder het bereik van een Samenwerkingsovereenkomst.

Order                                                 De opdracht van Afnemer aan Brand Masters tot levering van Producten en/of diensten, al dan niet onder het bereik van een Samenwerkingsovereenkomst.

Orderbevestiging                             De door Brand Masters aan Afnemer verstuurde bevestiging van de door Afnemer geplaatste Order.

Orderformulier                                 Het door Brand Masters gehanteerde standaardformulier voor het plaatsen van een Order.

Partijen                                              Brand Masters en Afnemer.

Producent                                         De Leverancier van Brand Masters die de Producten vervaardigd.

Producten                                         De zaken die Brand Masters aan Afnemer levert.

Recall                                                 Het terugroepen van Producten.

Samenwerkingsovereenkomst     De tussen Partijen gesloten raamovereenkomst voor de verkoop van Producten.

Voorwaarden                                   Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Brand Masters.

Werkdagen                                       Dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, aanvragen, aanbiedingen, Orders en (Samenwerkings-)overeenkomsten voor een Levering tussen Brand Masters en de Afnemer voor zover schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Afnemer op enig moment verwijst naar eigen algemene (inkoop-)voorwaarden wordt de toepasselijkheid daarvan hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afnemer stemt in de met toepasselijkheid van deze Voorwaarden op latere Orders en overeenkomsten tussen Brand Masters en Afnemer.
 3. De in deze Voorwaarden genoemde berichten kunnen, tenzij anders aangegeven of wettelijk de schriftelijke vorm geldt, zowel schriftelijk, als per e-mail, als per fax worden verzonden.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en Offertes van Brand Masters zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod expliciet anders wordt aangegeven en een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Orders.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen op haar website, in folders, publicaties en overige gegevens binden Brand Masters niet.
 3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na het verzenden van een Orderbevestiging door Brand Masters of indien na het geven van de Order door Afnemer door Brand Masters uitvoering wordt gegeven aan de Order.
 4. Brand Masters heeft het recht een Order niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 5. Brand Masters kan extra zekerheid van de Afnemer verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen.
 6. Vanaf het moment dat een Order door Brand Masters is geaccepteerd kan de Afnemer de Order niet meer annuleren, behoudens met schriftelijke toestemming van Brand Masters.

Artikel 4 – Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de Order en afwijkingen van deze Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Brand Masters en Afnemer zijn overeengekomen.
 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, zal Brand Masters dit prijsverschil aan Afnemer doorberekenen en dit bedrag conform het overige in deze Voorwaarden bepaalde in rekening brengen.
 3. Brand Masters heeft het recht om een Order - ook indien deze reeds door Brand Masters is geaccepteerd - binnen vijf werkdagen na de Orderbevestiging te annuleren, in welk laatste geval tussen Partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen. Brand Masters is in het geval van annulering geen enkele vergoeding aan Afnemer verschuldigd.
 4. Brand Masters behoudt zich het recht voor een Order te wijzigen door een schriftelijke kennisgeving van de wijziging aan Afnemer, mits de wijziging 20 dagen voor Levering bekend is gemaakt.

 

Artikel 5 – Prijzen

 1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief B.T.W. Zij zijn vast tenzij de Orderbevestiging de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden en de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.
 2. De koopprijs kan in Euro’s of in vreemde valuta worden vastgesteld. Indien de koopprijs in vreemde valuta luidt, zal de prijs in deze vreemde valuta bij betaling door Brand Masters corresponderen met de prijs in Euro’s, zoals deze geldt op het moment van de Orderbevestiging.
 3. Tenzij anders overeengekomen zijn prijzen in beginsel exclusief eventuele kosten en rechten, zoals transportkosten tot de plaats van bestemming, kosten van aflevering en verzekering, koersrisico, invoerrechten en emballage.
 4. Indien op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Brand Masters niet tot het verrichten van een gedeelte van de Order tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien de Leverancier van Brand Masters zijn prijzen verhoogt is Brand Masters gerechtigd de door haar met Afnemer overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 6 – Wederverkoop

 1. Brand Masters kan adviseren over een consumentenprijs. Dit betreft uitdrukkelijk een adviesprijs. Brand Masters is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de prijsstelling van de consumentenadviesprijs.
 2. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de toepassing en vaststelling van het juiste BTW-tarief. Brand Masters is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het door Afnemer gehanteerde BTW-tarief.

Artikel 7 – Levering

 1. Brand Masters levert de Producten conform de tussen Brand Masters en Afnemer overeengekomen wijze van Levering, zoals bepaald in de laatste editie van de Incoterms. Indien tussen Partijen niets is overeengekomen, dient geleverd te worden Free Carrier (FCA) waarbij geleverd wordt vanaf het magazijn van Brand Masters. Bij Levering dient door Afnemer te worden getekend voor ontvangst, bij gebreke waarvan het recht van Afnemer om bij Brand Masters een klacht in te dienen vervalt.
 2. Brand Masters behoudt zich het recht voor de Order in deelzendingen te leveren en te factureren.
 3. Afnemer is gehouden bij aflevering de Producten in ontvangst te nemen. Indien Afnemer de door Brand Masters te leveren Producten niet in ontvangst neemt, worden de Producten voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen. Indien Afnemer ondanks sommatie van Brand Masters de Producten niet binnen 14 dagen en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Brand Masters het recht de zaken aan derden te verkopen en Afnemer voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. Afnemer is te allen tijde gehouden om tenminste de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Brand Masters gemaakte extra verzend- en administratiekosten te vergoeden.
 4. De merken alsmede de type- of identificatienummers of –tekens, die op de door Brand Masters aan Afnemer geleverde Producten, inclusief de verpakking, zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 8 – Levertijd

 1. De leveringsdatum is indicatief en betreft geen fatale termijn. Dit is slechts anders indien Partijen dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Conform artikel 6:39 BW staat het Brand Masters vrij om de Producten eerder dan de aangegeven leveringsdatum te leveren. Brand Masters houdt zich het recht voor om het voorstel van Afnemer om op een andere datum dan overeengekomen te leveren, te weigeren.
 3. In geval van afwijking van de leveringsdatum is Brand Masters pas in verzuim nadat Afnemer Brand Masters schriftelijk in gebreke heeft gestelde en haar een termijn van tenminste dezelfde levertijd, met een maximum van een maand, heeft geboden om de Producten alsnog te leveren en Brand Masters na het verstrijken van deze termijn niet heeft geleverd.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Vanaf de Levering komen de Producten voor risico van Afnemer, de Producten blijven echter het eigendom van Brand Masters totdat Afnemer de facturen heeft betaald van:

(i)   alle met betrekking tot de geleverde en nog te leveren Producten en Diensten verschuldigde bedragen; en

(ii)  alle andere bedragen die aan Brand Masters of aan Brand Masters verbonden personen verschuldigd zijn of zullen worden.

 1. Zolang de eigendom van de Producten niet op Afnemer is overgegaan is Afnemer slechts houder van de Producten en is het hem slechts toegestaan de Producten aan derden te verkopen en in eigendom over te dragen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Afnemer is verplicht de Producten, zo lang die niet zijn eigendom zijn geworden, zonder kosten voor Brand Masters, afzonderlijk en identificeerbaar van alle andere Producten in zijn bezit op te slaan en geen identificatiekenmerk of verpakking op of met betrekking tot de Producten (met inbegrip van serienummers en kennisgevingen dat een patent, merknaam, ontwerp- of auteursrecht met betrekking tot de Producten in eigendom wordt gehouden door Brand Masters of een derde) te vernietigen, te beschadigen of onduidelijk te maken.
 2. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemd Product worden beheerst door het recht van het land van bestemming indien dat recht ter zake voor Brand Masters gunstigere bepalingen bevat.
 3. Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is Brand Masters gerechtigd om de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust bij Afnemer, of een derde die de Producten voor Afnemer houdt, weg te halen of weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te (doen) verschaffen.

Artikel 10 – Emballage

1.   Voor zover Partijen niet anders zijn overeengekomen is de Afnemer verplicht de emballage zo spoedig mogelijk en uiterlijk bij de eerstvolgende levering van Producten van Brand Masters aan Afnemer gesorteerd en gereinigd te retourneren. Indien geen sprake is van een volgende levering, is Afnemer verplicht de emballage direct te retourneren. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van Afnemer.

2.   Indien Afnemer de emballage dient te retourneren en Brand Masters constateert dat Afnemer de
emballage niet, dan beschadigd, retourneert, brengt Brand Masters de kosten van deze emballage bij Afnemer in rekening.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Brand Masters is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Order of overeenkomst.
 2. De totale aansprakelijkheid van Brand Masters wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Order, overeenkomst, onrechtmatige daad en/of welke grondslag dan ook, is beperkt tot vergoeding van een bedrag dat gelijk is aan de directe door Afnemer geleden en/of te lijden schade, dit met een maximum van ten hoogste de koopprijs van het betreffende Product (excl. B.T.W.). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Brand Masters wordt uitbetaald.
 3. Onder directe schade worden uitsluitend de redelijke kosten verstaan die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van Brand Masters aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
 4. Aansprakelijkheid van Brand Masters voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met de inschakeling van derden door Afnemer en alle andere vormen van schade anders dan genoemd in lid 3, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
 5. De in dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Brand Masters.
 6. Brand Masters is met inachtneming van hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald slechts schadevergoeding verschuldigd indien Afnemer de overeengekomen voorschriften en termijnen is nagekomen. Elke aanspraak van Afnemer jegens Brand Masters vervalt indien de desbetreffende Producten door of namens Afnemer ondeugdelijk, of in strijd met door of namens Brand Masters gegeven instructies, zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen.
 7. Het bepaalde in dit artikel geldt ook voor van alle (rechts)personen waarvan Brand Masters zich ter uitvoering van de Order bedient.
 8. Afnemer vrijwaart Brand Masters voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door derden geleden schade voortvloeiend uit de (uitvoering van de) Order tussen Brand Masters en Afnemer, tenzij en voor zover er sprake is van omstandigheden die aan Brand Masters moeten worden toegerekend.

Artikel 12 – Klachten

 1. Binnen 48 uur na Levering van de Producten en voorafgaand aan de doorverkoop daarvan, zal Afnemer de Producten inspecteren en zichzelf ervan vergewissen dat de Producten voldoen aan de overeengekomen Specificaties. Klachten met betrekking tot de geleverde Producten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 48 uur na de ontvangstdatum van de Producten en/of factuur waarover Afnemer reclameert, dan wel binnen 48 uur na de ontdekking van het gestelde gebrek, indien Afnemer aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Brand Masters te worden kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
 2. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend, vervallen alle rechten van Afnemer in verband met de klacht.
 3. Brand Masters dient in staat te worden gesteld de klacht van Afnemer te onderzoeken.
 4. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Brand Masters de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte prijs, het - indien mogelijk – opnieuw kosteloos leveren van de afgekeurde Producten of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Order tegen restitutie naar evenredigheid van de door Afnemer betaalde prijs.
 5. Brand Masters kan slechts tot uiterlijk 6 maanden na Levering in rechte worden aangesproken. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Brand Masters vervalt hoe dan ook door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van die vordering.

 

Artikel 13 – Recall

 1. Brand Masters en Afnemer dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om in geval van een Recall - al dan niet op last van de bevoegde (overheids)instantie op het gebied van voedingsmiddelen en waren - op een adequate en efficiënte wijze de betreffende Producten terug te halen bij de Consument of ergens anders in de keten.
 2. In de situatie waarin Brand Masters of haar Leverancier stappen onderneemt in verband met de Recall van een Product, zal Afnemer zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd en zal Afnemer zijn medewerking verlenen om de Recall zo goed en spoedig mogelijk te laten verlopen.
 3. Afnemer vrijwaart Brand Masters voor alle schade die zij door een dergelijke recall zal lijden.

Artikel 14 – Nakoming

 1. In het geval Afnemer niet, niet tijdig, dan wel niet behoorlijk nakomt, raakt hij door de enkele tekortkoming van zijn verplichtingen in verzuim in de nakoming, zonder dat Brand Masters tot ingebrekestelling gehouden is.
 2. Brand Masters heeft het recht door middel van een schriftelijke verklaring de uitvoering van al haar verplichtingen jegens Afnemer, dus ook die verplichtingen die niet in verband staan met de verplichting die Afnemer niet nakomt, met onmiddellijke ingang op te schorten, nadere afdoende zekerheid te verlangen, dan wel de Order of overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, steeds met behoud van alle haar toekomende rechten op vergoeding van kosten en schade, indien:
  1. Afnemer één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt of vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn;
  2. Afnemer zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag of een onrechtmatige daad als gevolg van nalatigheid of opzet;
  3. Afnemer in strijd handelt met code of conduct van Brand Masters, zoals beschikbaar via link website;
  4. Afnemer schade berokkent aan de belangen of de reputatie van Brand Masters;
  5. Afnemer aan een werknemer van Brand Masters enig voordeel aanbiedt of verstrekt in verband met de totstandkoming of uitvoering van een Order of overeenkomst;
  6. Het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, (voorlopige) surséance van betaling wordt aangevraagd voor Afnemer, de onderneming van Afnemer wordt opgeheven of beëindigd of Afnemer anderszins insolvabel blijkt; of
  7. zich naar het inzicht van Brand Masters, ingrijpende wijzigingen voordoen in de directe of indirecte eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij Afnemer.
 3. Indien beëindiging conform de voorgaande bepalingen heeft plaatsgevonden, heeft Afnemer jegens Brand Masters geen recht op enige schadevergoeding ten gevolge van die beëindiging.
 4. Door beëindiging ingevolge het bepaalde in dit artikel worden alle vorderingen van Brand Masters op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is in dat geval voorts de door Brand Masters geleden schade verschuldigd.

 

Artikel 15 – Overmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW heeft als overmacht te gelden elke omstandigheid die de nakoming door Brand Masters van de verplichtingen uit hoofde van de Order verhindert (zoals weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, arbeidsonrust, stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Brand Masters en het gedeeltelijk niet nakomen op welke grond dan ook van zowel door Afnemer als Brand Masters ingeschakelde derden en toeleveranciers) en die redelijkerwijs niet aan Brand Masters kan worden toegerekend.
 2. Indien Brand Masters door overmacht wordt verhinderd de Order na te komen, heeft zij het recht om, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de uitvoering van de Order gedurende de periode van overmacht op te schorten dan wel de Order door middel van een schriftelijke mededeling te annuleren. Bij geheel of gedeeltelijke annulering van de Order is Brand Masters niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 3. Indien Brand Masters bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of daardoor slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht om het reeds uitgevoerde, dan wel nog uit te voeren, deel van de Order of overeenkomst separaat te factureren, waarbij de verrichte/te verrichten werkzaamheden in rekening worden gebracht als ware het werkzaamheden die op grond van een zelfstandige Order of overeenkomst worden verricht.

 

Artikel 16 – Betaling

 1. Afnemer dient de overeengekomen prijs te betalen binnen 30 dagen na facturatie zonder recht op verrekening of opschorting. Deze betalingsverplichting geldt onverkort in het geval dat Afnemer gebruik maakt van zijn klachtplicht.
 2. Brand Masters behoudt zich het recht voor om volledige danwel gedeeltelijke vooruitbetaling van het factuurbedrag van Afnemer te verlangen. Brand Masters zal in dat geval pas tot Levering overgaan indien de factuur is betaald.
 3. Brand Masters is gerechtigd een aanbetaling of andere vorm van zekerheid van Afnemer te verlangen tot zekerheid van de correcte nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen.
 4. Indien een betaling op de vervaldag uitblijft, is Afnemer onmiddellijk in verzuim, zonder dat hiertoe een nadere aanmaning of ingebrekestelling van Brand Masters noodzakelijk is. Indien Afnemer niet tijdig betaalt, is Afnemer aan Brand Masters een contractuele rente van 10% op jaarbasis verschuldigd, dan wel - indien deze hoger is - de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW.
 5. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds allereerst ter voldoening van die vorderingen die Brand Masters op Afnemer mocht hebben ten aanzien waarvan Brand Masters geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, één en ander zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde vordering of factuur.

 

Artikel 17 – Intellectueel Eigendom

 1. Indien aan Afnemer geleverde Producten en Diensten Merk- Model-, Auteursrechten, Domeinen of andere Intellectuele Eigendomsrechten zijn verbonden behoren die rechten uitsluitend in eigendom toe aan Brand Masters, zelfs indien de Producten specifiek voor Afnemer zijn ontworpen, ontwikkeld of geproduceerd, tenzij:

(i)         die rechten in eigendom toebehoren aan een derde;

(ii)        vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald dat en welke rechten toebehoren aan Afnemer.

 1. Indien de in lid 1 bedoelde rechten in eigendom toebehoren aan Brand Masters is Afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, alleen gerechtigd die intellectuele eigendomsrechten te gebruiken overeenkomstig de daartoe verstrekte instructies en slechts in verband met de Producten en Diensten waarop die rechten betrekking hebben. Het is de Afnemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, niet toegestaan de merken en (handels-)namen te gebruiken als (onderdeel van) zijn eigen merken, (Handels-)naam of Domeinnamen. Het is de Afnemer, behoudens schriftelijke afwijkende regeling, ook niet toegestaan andere namen of identificatietekens voor de door Brand Masters geleverde Producten en Diensten te hanteren en/of de verpakking ervan te wijzigen of een andere verpakking te gebruiken.
 2. Indien Producten en/of Diensten door Brand Masters worden geleverd in het kader van een duurzame relatie geldt dat tijdens en na beëindiging van de samenwerking het Afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet is toegestaan merken en (handels-)namen te voeren gelijk aan -of op verwarring wekkende wijze gelijkend op- de merken en namen van Brand Masters, voor producten en/of diensten die concurreren met die van Brand Masters. Bij beëindiging van de duurzame relatie, ongeacht de oorzaak, blijven de rechten van Brand Masters, maar niet die van Afnemer, zoals vervat in dit artikel, van kracht. In dat geval is het Afnemer met onmiddellijke ingang verboden de intellectuele eigendomsrechten van Brand Masters nog langer te voeren en zal Afnemer alle marketingmaterialen waarin de merken en/of (handels-) namen zijn afgebeeld/genoemd aan Brand Masters overhandigen of, naar keuze van Brand Masters, vernietigen.
 3. Indien Afnemer betrokken wordt bij enige, door een derde ingestelde, vordering met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van Brand Masters of dit dreigt te gebeuren, zal Afnemer:

(i)         onmiddellijk, en in ieder geval niet later dan 7 dagen na de dag waarop de Afnemer bekend werd met de vordering of dreigende vordering, Brand Masters daarvan schriftelijk op de hoogte stellen en daarbij in detail de aard van de vordering of dreigende vordering toelichten, inclusief, zonder uitputtend te zijn, kopieën van alle relevante correspondentie ontvangen door Afnemer;

(ii)        zulke actie ondernemen die Brand Masters redelijkerwijs schriftelijk mag verzoeken om de vordering of dreigende vordering te voorkomen, betwisten, tegen te spreken en zich hier tegen te verdedigen;

(iii)       niet instemmen met, of accepteren, enige compromis of schikking, of enige aansprakelijkheid bekennen of betalen met betrekking tot de vordering of dreigende vordering zonder de voorgaande schriftelijke toestemming van Brand Masters en

(iv)       niettegenstaande het voorgaande, na schriftelijk bericht van Brand Masters, aan Brand Masters de exclusieve bevoegdheid verlenen om, op kosten van Brand Masters, de vordering of dreigende vordering te voorkomen, te betwisten, tegen te spreken en/of zich hier tegen te verdedigen. Brand Masters blijft ten alle tijden bevoegd om de behandeling van zulke zaken te delegeren aan een door haar aangewezen jurist en Afnemer zal alle informatie verschaffen en medewerking verlenen waarom Brand Masters verzoekt.

 1. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Afnemer een direct opeisbare contractuele boete van € 10.000,-- per overtreding, te vermeerderen met € 1.000,-- per dag dat een overtreding voortduurt en is Brand Masters gerechtigd een eventuele samenwerkingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

Artikel 18 – Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen zullen alle van elkaar ontvangen informatie uitsluitend aanwenden ter uitvoering van de Order en/of overeenkomst. Deze informatie blijft eigendom van de partij die de informatie heeft verstrekt en dient, voor zover in schriftelijke vorm, op verzoek van deze partij aan haar te worden teruggezonden, evenals de kopieën die daarvan zijn gemaakt.
 2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die bij het plaatsen van de Order en/of bij de uitvoering van de overeenkomst bekend zijn geworden, behoudens wettelijke verplichtingen en/of voor zover deze informatie en gegevens openbaar toegankelijk zijn. Informatie die valt onder wettelijke verplichtingen zijn hiervan uitgezonderd, met dien verstande dat de partij aan wie die verplichting rechtens is opgelegd de andere partij tijdig informeert van de op hand zijnde informatieplicht met een duidelijke omschrijving van het onderwerp zodat de andere partij, wiens informatie verstrekt gaat worden, genoeg tijd heeft om middels de rechter een verzoek in te dienen om dit tegen te gaan. De bewijslast dat de informatie al openbaar was en niet door toedoen van de andere partij openbaar is geworden, rust bij de wederpartij.
 3. Het is Afnemer verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Brand Masters, de handelsnamen, de merken of Producten van Brand Masters te gebruiken, al dan niet voor referentie- of reclamedoeleinden.
 4. Deze bepaling zal van toepassing blijven ook na beëindiging van een overeenkomst of Order waarvan deze Voorwaarden deel uitmaken.

 

Artikel 19 – Kosten van rechtsbijstand

 1. Afnemer is aan Brand Masters alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien Afnemer niet aan een of meerdere van zijn opeisbare verplichtingen voldoet en Brand Masters in verband met deze niet nakoming de diensten inroept van een derde. Deze kosten worden berekend aan de hand van de door die derde in rekening te brengen tarieven, vermeerderd met hetgeen die derde ter uitvoering van zijn taak aan derden betaalt. De vergoeding van de kosten van de in te schakelen derde heeft betrekking op alle door die derde in dit verband te verrichten werkzaamheden. In het bijzonder is Afnemer om dat geval gehouden de buitengerechtelijke incassokosten van Brand Masters te vergoeden, bepaald op 10% van het verschuldigde met een minimum van € 150,--.
 2. Indien Brand Masters een vordering van Afnemer terecht betwist komen alle aan die betwisting verbonden kosten voor rekening van Afnemer. Daaronder zijn onder andere begrepen de kosten veroorzaakt door de inschakeling van een derde volgens de bij die derde gebruikelijke tarieven en de door Brand Masters te betalen kosten, alsmede de interne bemoeiingen van Brand Masters zelf volgens de bij haar geldende tarieven, dit met een minimum van € 150,--.

 

Artikel 20 – Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden, en/of de Order of overeenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q, vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 2. Alle rechtsbetrekkingen tussen Brand Masters en Afnemer, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle rechtsbetrekkingen die daarvan het gevolg zijn, worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht met uitsluiting van toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken.
 3. Brand Masters en Afnemer verplichten zich om geschillen die tussen hen ontstaan – waaronder begrepen die geschillen die slechts door een van hen als zodanig worden beschouwd – allereerst door middel van goed overleg tot een oplossing te brengen. Indien één of beide Partijen verklaren dat dit overleg heeft gefaald, of in de omstandigheden van het geval overleg geen enkele zin heeft, heeft ieder van de Partijen het recht om het geschil aan de rechter voor te leggen. In eerste aanleg is uitsluitend de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd, onverminderd de bevoegdheid van Brand Masters om het geschil bij een anderszins bevoegde rechter aanhangig te maken.